Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Dyrekcja NCBR

drukuj
A A A

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski

22-04-2015

Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski urodził się 29 sierpnia 1954 roku w Lublinie. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył z wyróżnieniem. Na tej uczelni, w 1998 roku, uzyskał tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, a także bogate doświadczenia w administracji publicznej. Pełnił, między innymi, funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju objął 1 stycznia 2011.

Szczegółowy życiorys wraz z przebiegiem kariery zawodowej znajdą Państwo poniżej.


WYKSZTAŁCENIE

1978-1981 Studia doktoranckie w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
1973-1978 Studia wyższe na Politechnice Warszawskiej (ukończone z wyróżnieniem). Kierunek – Podstawowe problemy techniki.

DOŚWIADCZENIE KIEROWNICZE
w kierowaniu działami instytucji:

kierowanie częścią ministerstwa – odpowiedzialność za dział administracji „nauka”,
kierowanie zespołem podległym Prorektorowi PW w obszarze spraw studenckich,
kierowanie Wydziałem Inżynierii Materiałowej.

w kierowaniu zespołami eksperckimi:

kierowanie zespołami eksperckimi KBN,
Przewodniczący Rady Agencji Techniki i Technologii.

w kierowaniu zespołami badawczymi:

Kierownik Zakładu Projektowania Materiałów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,
Koordynator Projektu Badawczego Zamawianego,
Kierownik Zespołu w ramach konsorcjum UNIVERSAL, 5 FP,
Koordynator projektu KNIWOOD w ramach akcji CRAFT, 5FP,
Koordynator Centrum Kompetencji PRESAFE, 5 FP.

w organizacji konferencji:

Główny współorganizator serii corocznych konferencji E-MRS FALL MEETING,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji SOFT,
Pomysłodawca i Przewodniczący Konferencji Centrum Bezpieczeństwa Technicznego.

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I WPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM

Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej (1991-1993),
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa (Ministerstwo Skarbu Państwa),
Członek Rady Nadzorczej Funduszu Poręczeń Kapitałowych Banku Gospodarstwa Krajowego (2004-2006),
Członek Rady Nadzorczej Mostostal Puławy,
Członek Komitetu Wykonawczego FUSION FOR ENERGY,
Dyrektor Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (w latach 1993-1996),
Członek Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce,
Członek Stowarzyszenia Regionalne Centrum Rozwoju Technologii w Płocku.

DOŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWE
członkostwo w międzynarodowych radach i komitetach:

Udział, jako przedstawiciel Polski, w pracach Rady Unii Europejskiej (Rady ds. Konkurencyjności),
Przedstawiciel Polski w ACARE (Advisory Committee on Aerospace Research in Europe),
Członek International Advisory Board of NIMS – National Institute of Materials Science (Japan),
Udział w Komitetach Eksperckich UE oraz ESF, np. MatSEEC.

ekspert zagranicznych instytucji:

recenzujący projekty R&D dla zagranicznych agencji finansujących badania naukowe (Austria, Szwecja, Niemcy, Czechy, RPA),
recenzujący zagraniczne wnioski awansowe i prace doktorskie,
recenzujący artykuły naukowe zagranicznych zespołów badawczych.

udział w programach europejskich:

Ekspert Polski w Trzecim Obszarze Tematycznym FP6,
Delegat Polski do Komitetu Programowego GROWTH w ramach FP5,
Przedstawiciel Polski w European Pressure Equipment Research Council, EPERC,
Członek COST Strategic Group on Nano-science and Nano-technology,
Delegat do COST Technical Committee on Materials,
Przedstawiciel Polski w pracach MIRROR GROUP OF HYDROGEN PLATFORM.

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

2009 r. – tytuł honorowy doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej,
1995 r. – tytuł profesora nauk technicznych,
1990 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach,
1981 r. – stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

ZAJMOWANE STANOWISKA
na Politechnice Warszawskiej:

od 1998 r. profesor zwyczajny na Wydziale Inżynierii Materiałowej (WIM),
1993-1998 profesor nadzwyczajny na WIM,
1982-1993 adiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałowej,
1981-1982 starszy asystent w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

w administracji państwowej:

2005-2007 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

na innych uczelniach:

2008-2010 profesor zwyczajny na Politechnice Rzeszowskiej,
2002-2005 profesor zwyczajny na Politechnice Białostockiej.

PEŁNIONE FUNKCJE
na Politechnice Warszawskiej:

Kierownik Zakładu, Prodziekan ds. Nauczania, Dziekan Wydziału, Prorektor.

w Komitecie Badań Naukowych oraz agendach rządowych:

Zastępca Przewodniczącego KBN, Wiceprzewodniczący Rady Nauki, Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, Przewodniczący kilku zespołów merytorycznych, Członek Rady Agencji Techniki i Technologii.

w innych instytucjach:

Radca Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ZAWODOWE
w zakresie organizacji badań naukowych:

Opracowanie reformy finansowania nauki, której jednym z głównych elementów było utworzenie NCBiR, a także zmiana w funkcjonowaniu JBR-ów,
Opracowanie koncepcji oraz projektu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
Animacja działalności polskich platform technologicznych.

w zakresie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej:

Wkład w rozwój zaawansowanych materiałów inżynierskich, w tym materiałów o budowie Nano-metrycznej,
Opracowanie oryginalnych metod monitorowania procesów degradacji strukturalnej materiałów konstrukcji pracujących pod działaniem naprężeń, temperatury oraz  w warunkach działania środowiska (w tym pod działaniem wodoru),
Prowadzenie badań w zakresie materiałów na reaktory do syntezy termojądrowej w ramach programu EURATOM,
Opracowanie lub współudział w opracowaniu pięciu monografii, w tym trzech w języku angielskim,
Opublikowanie ponad 400 recenzowanych publikacji w czołowych periodykach o zasięgu międzynarodowym, w zakresie współpracy z przemysłem:
Długoletnia współpraca z przemysłem (m.in. PKN ORLEN, WSK Rzeszów) w zakresie monitorowania degradacji materiałów i nowych technologii materiałowych, w tym w ramach projektów badawczych wykonywanych na rzecz przedsiębiorców oraz projektów wykonywanych na zlecenie partnerów przemysłowych.

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH I KOMITETACH NAUKOWYCH

Institute of Materials, Fellow of The Institute of Materials (FIM)
International Society of Stereology
European Materials Research Society – członek Executive Committee
European Pressure Equipment Research Council (3rd Vice President – since 2004)
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Polskie Towarzystwo Stereologiczne
Towarzystwo Naukowe Warszawskie (członek korespondent)
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących
Polskie Towarzystwo badań Materiałowych (2004-2005 Prezes)
Akademicki Związek Sportowy

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Laureat konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Subsydia dla uczonych w dziedzinie nauk technicznych (2001 r.),
Złota odznaka Akademickiego Związku Sportowego,
Trzy zespołowe oraz jedna indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i wiele nagród Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej,
w czasie studiów za osiągnięcia w nauce dwukrotne wyróżnienie Nagrodą Sekretarza IV Wydziału PAN i pięciokrotnie Nagrodą Rektora PW.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito