Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_3/1.2/ 2015_INNOCHEM

drukuj
A A A
Dokumentacja Programu sektorowego „INNOCHEM”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r. (Konkurs_3/1.2/2015_INNOCHEM):
 
 
DOKUMENTY PODSTAWOWE:
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 2. Opłacalność wdrożenia.
 3. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 4. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 5. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 6. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 7. Oświadczenie o braku powiązań.
 8. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
 9. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

 

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 3/1.2/2015

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:
 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 2. Oświadczenie Konsorcjanta.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę.
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum.

 

PROTEST
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
 
Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.
 
Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej. Protest dotyczący oceny formalnej wnoszony jest w języku polskim, natomiast protest dotyczący oceny merytorycznej, z uwagi na jego ocenę przez ekspertów zagranicznych, należy złożyć w języku angielskim.
 
Wzór protestu udostępniono poniżej.
 
Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę.
 

 

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować: 
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: ,
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 158, (22) 39 07 267.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito